Verkiezingswijzer Zorg 2023
VVD PVV GroenLinks-PvdA NSC D66 BBB SP PvdD CDA FvD CU DENK Volt SGP JA21 50PLUS BIJ1 BVNL
Preventie en leefstijl

Een gezond leven
We stimuleren gezonde keuzes en ontmoedigen ongezonde keuzes, zonder mensen in hun vrijheid...

Stop de doorgeslagen betutteldrift. De overheid kan voorlichten, maar bepaalt niet of je rookt, drinkt...

Preventie
Een goede gezondheid begint met preventie waarvoor we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Veel (chronische) gezondheidsproblemen...

We investeren in onze gezondheid
Voor een bredere blik op gezondheid moeten de financiering en samenwerking...

Preventie met de focus op gezondheid sluit aan bij passende zorg voor zover wetenschappelijk effectief...

De sociaaleconomische gezondheidsverschillen gaan we verkleinen door meer in te zetten op preventie. Preventie begint...

Iedereen wil een gezond en vitaal leven leiden. Voor de Partij voor de Dieren is...

We zullen op een andere manier naar zorg moeten kijken. Een omslag van zorg naar...

Stoppen met betuttelingsbeleid vanuit de overheid: steun voor Preventieakkoord intrekken. Mensen moeten zelf beslissen hoe...

Het maakt in Nederland uit waar je wieg staat. Er zijn grote verschillen in gezondheid...

Preventie speelt een cruciale rol bij het beheersen van de zorgkosten. Maar ook in het...

We halen perverse prikkels uit de zorgfinanciering. Zo moet het lonend zijn om patiënten en...

Preventiebeleid vraagt om een duidelijke taak- en rolverdeling tussen de Rijksoverheid, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders....

Hoewel JA21 een gezonde levensstijl en preventie belangrijk vindt, is het niet zaligmakend. Uit onderzoek...

De BTW op groente en fruit gaat naar 0%

...
Rookvrije generatie

We streven naar een rookvrije generatie in 2030 door extra maatregelen, zoals het zo snel...

We verhogen de accijns op tabak. Voor de verkoop van tabak en rookwaren wordt een...

Er komt een algeheel verbod op tabaks-en alcoholreclames.

...

We werken toe naar een rookvrije generatie. De verkoop van (e-)sigaretten en andere tabaksproducten wordt...

We zijn de afgelopen jaren succesvol geweest om het roken terug te dringen, maar we...

Écht kiezen voor een rookvrije generatie
Roken verwoest de gezondheid van vele Nederlanders en is verslavend....

Programma’s om te stoppen met roken maken we toegankelijker. We treffen maatregelen om het gebruik...

We realiseren de Rookvrije Generatie zo snel mogelijk, voor zowel tabak als vapes
We verhogen accijnzen,...

Gezondheidsverschillen

Gezond en fit blijven gaat over meer dan alleen gezond eten en bewegen. De overheid...

Iedereen heeft recht op toegankelijke, beschikbare en betaalbare zorg, ongeacht inkomen, opleiding of de regio...

Voor een bredere blik op gezondheid moeten de financiering en samenwerking in de zorg anders....

Chronische stress en trauma veroorzaakt door racisme krijgen meer erkenning als oorzaken van gezondheidsproblemen, zoals...

Als socialisten iets weten, dan is het dat leefomstandigheden belangrijk zijn in het bepalen van...

Iedereen heeft recht op liefdevolle zorg. Maar er is toenemende ongelijkheid in welzijn en gezondheid....

We zetten ons in voor een holistische benadering van patiënten. Een mens past heel regelmatig...

Gezondheidsklachten worden vaak veroorzaakt door sociale, economische, fysieke en psychische omstandigheden. Denk aan armoede, leefstijl,...

Bestaanszekerheid

In Nederland mogen armoede en schulden nooit een doolhof worden waar je niet meer uit...

Steeds meer Nederlandse gezinnen verkeren in een diepe crisis en kunnen door de almaar oplopende...

Bestaanszekerheid
Het eerste lid van artikel 20 van de Grondwet bevat een duidelijke opdracht: ‘de bestaanszekerheid...

We verhogen het mimimloon
Bijna een miljoen mensen in Nederland leven in armoede. Deze bestaansonzekerheid leidt...

De zorgpremies maken we inkomensafhankelijk, mensen met een lager en middeninkomen profiteren hiervan. De zorgtoeslag...

De huidige economie blijft niet binnen de grenzen van de planeet en biedt voor veel...

Nederland is een land van twee gezichten geworden. In onze steden fiets je in tien...

Wij zijn voor zelfredzaamheid, maar ook voor het voorkómen van een problematische schuldenlast bij mensen...

Geef elk kind een goede start
De eerste 1000 dagen zijn van cruciaal belang voor de...

Het is een schande dat in een rijk land als Nederland één miljoen Nederlanders in...

Bestaanszekerheid vormt de basis van gezondheid en gelijke kansen voor iedereen. Een inkomen waarop je...

Wanneer mensen en gezinnen zorg nodig hebben, komt het vaak voor dat de financiering is...

Zekerheid van inkomen
In een snel veranderende wereld worden onze zekerheden voortdurend bedreigd. Corona heeft ons...

Iedereen betaalt een eigen bijdrage in de zorg, per behandeling, die niet inkomensafhankelijk is.

...
Beslissingen rond levenseinde

Medische ethiek
Voor de VVD staat individuele zelfbeschikking centraal. Hulp bij het maken van keuzes en...

We investeren in de kennis van zorgprofessionals over het tijdig spreken met de patiënt en...

In gesprek over de laatste levensfase
Het levenseinde is een persoonlijk en gevoelig onderwerp. Steeds meer...

De medisch-ethische kwesties zijn binnen BBB een vrije kwestie. Dat wil zeggen dat de Tweede...

De Partij voor de Dieren onderschrijft het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven,...

Oud worden brengt vragen over de oude dag en levenseinde met zich mee. Hierover moeten...

Ouderen vormen een onvoorwaardelijk deel van onze samenleving. Het gevoel van een ‘voltooid leven’ blijkt...

Vroegtijdige zorgplanning (richting het levenseinde) wordt standaard bekostigd als waardevol onderdeel van zorg aan kwetsbare...

DENK is fel tegen het versoepelen van de Euthanasiewet. In plaats daarvan dienen we de...

Mensen met een vrijwillige en weloverwogen, blijvende stervenswens kunnen legaal en onder begeleiding toegang krijgen...

De SGP wil de Euthanasiewet intrekken. Zolang dit nog niet gebeurd is, wordt in ieder...

Het is evident dat euthanasie geen oplossing kan en mag zijn voor een tekortschietende zorg...

50PLUS vindt dat euthanasie toegestaan moet worden als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos...

Het recht op zelfbeschikking is een groot goed, van je geboorte tot aan je dood....

BVNL is een partij die de vrijheid van het individu laat prevaleren boven de sociale...

Palliatieve zorg

Passende bekostiging palliatieve zorg
We gaan door met het nationaal programma palliatieve zorg waarbij wij veel...

We investeren in de kennis van zorgprofessionals over het tijdig spreken met de patiënt en...

Het is belangrijk dat mensen met hun vragen over een waardig levenseinde terechtkunnen bij hun...

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg wordt breder beschikbaar, op de plek waar iemand wil sterven – dus...

De SGP wil eenduidige, persoonsvolgende financiering van palliatieve zorg. Er komt hiervoor een speciale Wet...

Abortus

Medische ethiek
Voor de VVD staat individuele zelfbeschikking centraal. Hulp bij het maken van keuzes en...

De huidige wetgeving over abortus en euthanasie is evenwichtig en behoeft geen wijziging.

...

Regie op het leven
D66 staat op voor de vrijheid van mensen om zelf keuzes te...

De medisch-ethische kwesties zijn binnen BBB een vrije kwestie. Dat wil zeggen dat de Tweede...

De Partij voor de Dieren hecht grote waarde aan het recht op zelfbeschikking zoals het...

Het leven start met het wonder van een nieuw begin. Rondom nieuw leven spelen grote...

Ongeboren leven kan niet voor zichzelf spreken, dat moeten wij doen. De ChristenUnie hoopt op...

DENK strijdt voor de rechten van het ongeboren kind. Met de huidige wetten zijn die...

We willen vrije toegang tot abortus. Daarbij wordt duidelijke en toegankelijke educatie hierover, voor alle...

In Nederland wordt elk jaar ongeveer 30.000 keer een einde gemaakt aan een ongeboren mensenleven....

Het uitgangspunt van JA21 is dat leven, zowel bij geboorte als bij sterfte, beschermd moet...

Het taboe rondom abortus wordt actief bestreden: abortus wordt uit het Wetboek van Strafrecht gehaald.

...

De anticonceptiepil wordt volledig vergoed voor alle leeftijden. Terugkeer van de pil in het basispakket...

Digitale zorg / AI

De VVD wil dat medewerkers zoveel mogelijk van hun tijd kunnen besteden aan die dingen...

Voor innovaties die de zorg aantoonbaar kwalitatief verbeteren en goedkoper maken moet sneller structurele financiering...

Patiëntenrechten zoals autonomie en toegang tot digitale zorg versterken we, bijvoorbeeld door deze uitgebreider op...

De snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) maakt extra duidelijk dat er nieuwe regels moeten...

Medisch-technologische ontwikkelingen
Bij de beoordeling van medische technologie kiezen we voor een ‘ethiek van voorzichtigheid’. Dat...

We moeten doorpakken met investeringen in e-health en in domotica.

...

We maken meer gebruik van de kansen die AI biedt in de gezondheidszorg.

...

Zorg op afstand moet worden bevorderd. Digitale innovaties waarvan nut en noodzaak is bewezen, moeten...

Momenteel vindt de meeste zorgverlening plaats in het ziekenhuis. Door meer zorg te organiseren in...

Met innovatie en IT zetten we in op het betaalbaar houden van de zorg

...

De digitalisering van de zorg moet stoppen. Afspraken bij de dokter moeten gewoon fysiek plaats...

Agressie in de zorg

We willen een landelijke aanpak tegen agressie in de zorg. We willen een taakstrafverbod voor...

Agressie tegen hulpverleners van ambulance, brandweer en de politie wordt niet getolereerd. Strafbare feiten die...

Van politici tot vertegenwoordigers in de rechtsketen, van zorgmedewerkers en politieagenten tot journalisten en baliemedewerkers...

Geweld tegen politieagenten, boa’s, ambulancepersoneel en brandweerlieden willen we zwaarder en dwingender straffen.

...

De mensen die zich elke dag inzetten voor onze veiligheid verdienen ook onze bescherming. Agressie...

We pakken geweld tegen hulpverleners op verschillende manieren aan. We hebben aandacht voor beroepsziekten als...

Strenger optreden en straffen bij geweld tegen en bedreiging van hulpverleners, publieke functionarissen en ambtsdragers

...

Taakstrafverbod bij agressie tegen hulpverleners, na veroordeling volgt altijd celstraf.

...

We gaan investeren in de veiligheid van zorgmedewerkers.

...
Duurzaamheid in de zorg

Zuinig gebruik van hulpmiddelen wordt de norm
Veel hulpmiddelen die nog hartstikke goed zijn, belanden bij...

Vanwege duurzaamheid en kostenbesparing mag de apotheek weer medicijnen en zorgmaterialen terugnemen voor gebruik bij...

Eerlijke en solidaire eigen bijdragen
De klimaatvoetafdruk in de zorg moet omlaag. Die is nu bijna...

Er wordt ingezet op hergebruik van ongebruikte en ongeopende geneesmiddelen die nog houdbaar zijn. Ongeopende...

De klimaat- en milieu-impact van de zorg is aanzienlijk. Zo komt 7% van de CO2-uitstoot...

Green deal duurzame zorg.
We zetten in op het halen van de doelen van de 3e...

Er komt een actieplan tegen de verspilling van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

...

Zowel vanuit financieel als vanuit milieu-oogpunt is het tegengaan van verspilling van groot belang. Denk...

Houdbaarheid van de zorg

Het vertrouwen dat je de best mogelijke zorg kunt krijgen als je die nodig hebt,...

Onze zorg is van onschatbare waarde en tegelijkertijd voor steeds meer mensen onbetaalbaar. Zij kunnen...

We keren ons tegen de tendens van steeds verdere concentratie en schaalvergroting in de zorg...

Mensen met een zorgvraag worden regelmatig afgewezen door ziekenhuizen of zorginstellingen omdat er geen plaats...

Voor de hoog complexe zorg streven we naar spreiding over Nederland. BBB ziet in dat...

We bezuinigen niet op de zorg, omdat hierdoor de rekening wordt verschoven naar patiënten en...

We investeren flink in zorgverleners: ruimte voor (bij)scholing en goede arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend.De salarissen gaan...

Voor de komende jaren zijn er drie uitdagingen om betaalbare en toegankelijke zorg te behouden....

In plaats van zorg aan patiënten, besteden zorgverleners te veel tijd aan administratie en bureaucratische...

Het eigen risico gaat niet omhoog[/b ]"Het eigen risico wordt tot 2028 bevroren op het...

Zorg is een basisrecht voor alle mensen in ons land. DENK wil daarom dat de...

We belonen zorgaanbieders die het goed voor elkaar krijgen om verzuim, inzet van zzp’ers en...

De SGP kiest voor een structurele salarisverhoging voor verpleegkundigen en verzorgenden.

...

Betaalbaarheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg behoren tot de grootste uitdagingen voor de Nederlandse samenleving...

De kosten voor de zorg rijzen de pan uit. Maar bezuinigen kan niet betekenen dat...

We zetten een Nationaal Zorgfonds op dat de zorgverzekeraars gaat vervangen. Het Nationaal Zorgfonds gaat...

Goede zorg is belangrijk. Kwaliteit en betaalbaarheid moeten scherp in de gaten worden gehouden. Zowel...

Personeelstekort in de zorg

Vaste zorgmedewerkers die extra willen werken, moeten kunnen reken op een meer-urenbonus. We versterken de...

Onze regering reageert op personeelstekorten door de zorg dan maar op te heffen. Dit is...

De komende jaren zal naar verwachting het tekort aan zorgprofessionals in de directe zorg in...

Er zijn grote personeelstekorten in de zorg. Daar waar acute tekorten zijn, moeten zorgaanbieders en...

Opleidingsplaatsen moeten meer aansluiten op maatschappelijke behoeften. "Er is nu een tekort aan huisartsen, terwijl...

Er komt meer capaciteit in de zorg. Meer IC-bedden, apparatuur, en vooral meer personeel zorgen...

We hebben iedereen op de arbeidsmarkt nodig om genoeg leraren voor de klas te houden,...

De tekorten aan zorgmedewerkers worden voor een groot deel veroorzaakt door slechte arbeidsvoorwaarden. Door meer...

Om de zorg een aantrekkelijke sector te houden om in te werken, is goed werkgeverschap,...

De personeelstekorten in de zorg oplossen door het aanbieden van betere arbeidsvoorwaarden, scholingsmogelijkheden en het...

Structurele opschaling van de zorgcapaciteit

...
Medicijntekort

We bouwen door aan de Nationale Zorgreserve, een sterke publieke gezondheidszorg en willen een ijzeren...

Cruciale beschermingsmiddelen, medicijnen en apparatuur in eigen beheer

...

Van levensbelang is dat essentiële medicijnen beschikbaar blijven en dat we minder afhankelijk worden van...

Grip op geneesmiddelen
Waar vroeger ziektes en aandoeningen onbehandelbaar of ongeneeslijk waren, zijn er door...

Er wordt in samenwerking met de sector een strategisch plan opgesteld om te komen tot...

Met een nationaal onderzoeksfonds geneesmiddelen worden we minder afhankelijk van de farma_x0002_ceutische industrie. De medicijnen...

We leggen een voorraad cruciale medicijnen en hulpmiddelen aan.

...

De invloed van zorgverzekeraars met betrekking tot de verkrijgbaarheid van medicijnen wordt beperkt.

...

Primair voorschrijven van generieke middelen om medicijnkosten te drukken.

...

Centrale inkoop en eigen productie van geneesmiddelen.
Het is essentieel dat de overheid geneesmiddelen inkoopt en...

We kopen meer medicijnen gezamenlijk op Europees niveau in en we gaan door met de...

Dure medicijnen moeten landelijk worden ingekocht, zodat de kosten per medicijn dalen.

...

De verzekeraars mogen niet meer eenzijdig bepalen welke medicijnen worden vergoed.

...
Wachtlijsten GGZ en Jeugdzorg

De jeugdzorg hervormen
We gaan door met de Hervormingsagenda jeugdzorg. De meest kwetsbare jongeren en gezinnen...

Terugdringen wachtlijsten in de jeugdzorg

...

Mentale gezondheid
Mentale gezondheid is een opgave voor de hele maatschappij en vraagt om een samenleving...

Minder wachtlijsten voor psychische zorg
Als je psychische of psychiatrische zorg nodig hebt, moet je erop...

In de jeugdhulp wordt al een paar jaar samengewerkt om tot een toekomstscenario te komen....

De financiële verantwoordelijkheid voor de specialistische jeugdzorg komt bij de rijksoverheid. Financiële afwegingen bij gemeenten...

Mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, staan soms jarenlang op wachtlijsten en krijgen daardoor niet...

De Jeugdzorg en GGZ gaan gebukt onder veel problemen, zoals toename van bureaucratie, minder aanbod...

Verbeter snel de jeugdzorg
De Hervormingsagenda, die samen met het veld is opgesteld en breed gesteund...

Alle kinderen en jongeren hebben het recht om gezond en veilig op te groeien. DENK...

We draaien de bezuinigingen op de ggz van de afgelopen kabinetten terug en investeren er...

Op regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau moet voldoende specialistische jeugdhulp aanwezig zijn. De (wettelijke) voorwaarden...

Het ontbreken van continuïteit en stabiliteit in het zorgtraject kan het emotioneel welzijn van jongeren...

De ‘harde knip’ wanneer je 18 wordt, moet uit de Jeugdzorg. De Big 5 gaat...

Jeugdzorg wordt grondig gereorganiseerd zodat alle perverse prikkels en verkeerde incentives uit het systeem verdwijnen....

Privacy in de zorg, elektronische gegevensuitwisseling, gezondheidsdata

We maken het mogelijk dat bij spoedgevallen jouw gegevens direct bij de juiste zorgprofessional beschikbaar...

Elektronische patiëntendossiers (EPD’s) communiceren niet met elkaar, waardoor zorgprofessionals informatie moeten overtypen of op zoek...

Nieuwe technologie vraagt nu om actie
Technologie in de zorg biedt mogelijkheden om meer tijd aan...

Bij de implementatie van het elektronisch patiëntendossier is er aandacht voor privacy en gegevensbeveiliging. Wij...

Systemen die de privacy niet kunnen waarborgen worden afgeschaft of aangepast, zoals de landelijke elektronische...

Patiënten gaan over hun eigen gezondheidsdata. Het databeheer moet veel beter geregeld worden dan nu....

...

De overheid faciliteert een goede landelijke voorziening voor het uitwisselen van patiëntgegevens. Patiënten krijgen online...

Om de zorg betaalbaarder te maken, moeten zorgaanbieders meer samenwerken. Om patiënten zo goed mogelijk...

Professionele autonomie

De regie moet terug naar de zorgmedewerker, zodat deze weer de ruimte krijgt voor vakmanschap,...

Veel zorgaanbieders worden nu vooral betaald voor het volume van behandelingen en dat belemmert passende...

Goed werkgeverschap is van groot belang. We willen meer oog voor de zorgmedewerker. Dit voorkomt...

Zorgverzekeraars leggen de autonomie weer bij de deskundige en ervaren zorgprofessional. De zorgverlener bepaalt wat...

Wij zijn alle zorgverleners dankbaar voor het goede werk dat zij dag in dag uit...

We investeren flink in zorgverleners: ruimte voor (bij)scholing en goede arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend. De salarissen...

In de zorg zelf is een omslag nodig van beroepszeer naar beroepseer, naar erkenning voor...

Alle medisch specialisten in loondienst.
Alle medisch specialisten komen in loondienst. Dit vermindert de prikkel om...

De professional en de patiënt moeten meer centraal komen te staan. Dit betekent dat we...

We werken toe naar een eenvoudiger (financieel) zorgsysteem, dat niet concurrentie en versplintering stimuleert, maar...

Om ervoor te zorgen dat regels logisch en uitvoerbaar zijn, moeten publieke dienstverleners, zorgorganisaties en...

De patiënt centraal stellen door hem regie te geven over zijn eigen zorg.

...

50PLUS wil alle artsen en specialisten in loondienst brengen. Het risico is dat dit leidt...

De zorgprofessional komt weer aan het roer en niet langer mogen regeltjes, financiële verantwoording en...

Diversiteit op de werkvloer

Om de zorg inclusiever te maken komt er ook in de opleidingen meer aandacht voor...

Toegankelijke zorg betekent voor DENK ook zorg waarin rekening wordt gehouden met de behoeften van...

Er is onvoldoende aandacht voor etnische en genderverschillen in de zorg. Extra onderzoek en aandacht...

Mensen die van zorg afhankelijk zijn, moeten kunnen kiezen voor zorgverlening die past bij hun...

In de opleiding van artsen, hulpverleners, thuis- en ouderenzorg en medisch personeel komt meer aandacht...

Administratieve lasten en regeldruk in de zorg

Door dit alles heen speelt, dat de VVD wil dat medewerkers zoveel mogelijk van hun...

Elke zorgmedewerker is hard nodig! De PVV maakt daarom geld vrij om de personeelstekorten weg...

Verminderen bureaucratie en registratielast
Een overcontrolerende houding van de overheid, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)...

Technologie kan ons juist helpen om menselijke aandacht terug te brengen in de zorg en...

Wets- en beleidswijzigingen leiden tot vermindering van de lastendruk, de wetten worden daarop getoetst door...

Wij zijn alle zorgverleners dankbaar voor het goede werk dat zij dag in dag uit...

Wanneer mensen met psychische of fysieke klachten snel bij een arts of therapeut terechtkunnen,voorkomt dat...

Boeren, leraren en zorgmedewerkers krijgen meer zeggenschap over hun werk en erkenning voor hun vakmanschap....

In plaats van zorg aan patiënten, besteden zorgverleners te veel tijd aan administratie en bureaucratische...

Verminder de bureaucratie in de zorg.
Veel regels zijn onnodig. We kiezen voor vertrouwen en voorkomen...

Wij willen fors snijden in de administratiedruk zodat zorgverleners zich kunnen bezighouden met zorg verlenen.

...

We zorgen dat zorgverzekeraars en andere financierders op dezelfde manier kwaliteitsdata gaan verzamelen om de...

Onze opdracht om vanuit barmhartigheid te zorgen, voeren we met passie uit. We hebben daarin...

De personeelstekorten in de zorg oplossen door het aanbieden van betere arbeidsvoorwaarden, scholingsmogelijkheden en het...

De zorgprofessional komt weer aan het roer en niet langer mogen regeltjes, financiële verantwoording en...

Wachtlijsten in de zorg worden verminderd doordat bureaucratie en regeldruk wordt aangepakt.

...